›› معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 اهداف و برنامه ها

 عملکرد

قوانین و مقررات