مدیریت امور برنامه و بودجه | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مدیریت امور برنامه و بودجه:

 

    * هماهنگی و هدایت واحد های مختلف سازمان در تدوین برنامه های پیشنهادی و تلفیق برنامه های مختلف جهت برنامه ریزی جامع در مقاطع مختلف زمانی.

 

    * تنظیم بودجه مورد نیاز سالیانه با توجه به برنامه های کلان سازمان ، در قالب دستورالعمل های مربوط و هماهنگی لازم جهت تخصیص و توزیع بودجه به واحد های مختلف.

 

    *انجام اقدامات لازم به منظور اخذ و تخصیص اعتبارات جاری ، عمرانی و ارزی و سایر منابع اعتباری سازمان و ابلاغ آن.

 

    * کنترل و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات براساس طرح ها ، برنامه ها و موافقتنامه های مصوب و ارائه گزارش های لازم.