در سال جاری 23 پروژه از محل اعتبارات ماده 180"توازن منطقه ای در حال اجرا است - در سال جاری 23 پروژه از محل اعتبارات ماده 180"توازن منطقه ای در حال اجرا است | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مهندس علی بهنام فر- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی - از تامین اعتبار 67032 میلیون ریالی از محل ماده 180 برنامه پنجم "توازن منطقه ای" به سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خبر داد. ایشان با بیان این خبر، بیان داشتند : که این اعتبار از دو محل استانی و ملی تامین می شود. که از محل استانی مبلغ 5032 میلیون ریال مبادله موافقت نامه شده است و تا کنون 3031 میلیون ریال اعتبار تخصیص داده شده است . ایشان در ادامه افزودند: از محل ملی مبلغ 62000 میلیون ریال مصوب شده است و تاکنون تخصیص اعلام نشده است.
مهندس بهنام فر اظهار داشتند که از این محل  پروژه هایی در بحث آب و خاک، حفظ نباتات و توسعه آبزی پروری در حال اجراست.