پیام تبریک عید فطر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استان - پیام تبریک عید فطر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استان | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي