دستگاه برتر استانی در زمینه آمار ، اطلاعات و GIS - دستگاه برتر استانی در زمینه آمار ، اطلاعات و GIS | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بعنوان دستگاه برتر استان در زمینه آمار، اطلاعات وGIS معرفی گردید. در این مراسم سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن بیان این موضوع لوح های تقدیری نیز به رئیس سازمان، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و همکاران و رئیس اداره آمار فناوری و تجهیز شبکه سازمان جها دکشاورزی خراسان شمالی اهدا نمودند.