فعاليت 83 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با 5 هزار و 300 ميليارد ريال سرمايه در سطح كشور - فعاليت 83 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با 5 هزار و 300 ميليارد ريال سرمايه در سطح كشور | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

مديرعامل شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي گفت: مجموع تسهيلات پرداختي به فعالان بخش كشاورزي كشور پارسال پنج هزار ميليارد ريال بوده است.به گزارش ايرنا،عبدالكريم رضوي اردكاني در كارگروه توسعه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي استاني، شهرستاني و زنان خراسان جنوبي در بيرجند افزود: اين تسهيلات در چارچوب عامليت و از محل صندوق توسعه ملي با كارمزد 13 درصد پرداخت شده است.وي گفت: امسال نيز در حال انعقاد قرارداد براي پرداخت چهار هزار ميليارد ريال تسهيلات به فعالان اين بخش از همين محل هستيم.

مديرعامل شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي افزود: شيوه ديگر پرداختي ما در قالب تسهيلات قرض الحسنه با كارمزد چهار درصد است كه به عنوان سرمايه در گردش يا منابع جاري خيلي مفيد مي باشد.

وي گفت: تاكنون از اين محل 19 ميليارد ريال به فعالان بخش كشاورزي پرداخت شده است.

رضوي اردكاني ادامه داد: هم اكنون 83 صندوق حمايت از توسعه كشاورزي با سرمايه پنج هزار و 300 ميليارد ريال در سطح كشور وجود دارند.

مديرعامل شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي افزود: از اين تعداد 32 صندوق به مراكز استانها، 10 صندوق به زنان، شش صندوق تخصصي ملي و 35 صندوق به شهرستانها اختصاص دارد.

وي گفت: 80 درصد سرمايه در صندوقهاي استاني و بقيه در صندوقهاي تخصصي و شهرستاني متمركز است.

او افزود: از مجموع 35 صندوق شهرستاني 10 صندوق به خراسان جنوبي اختصاص دارد، همچنين از جمع 10 صندوق بانوان دو صندوق مربوط به همين استان است لذا مجموع سرمايه صندوقهاي خراسان جنوبي 362 ميليارد ريال است.