شرح وظایف و اختیارات | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

شرح وظايف معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي

1- مطالعه ، بررسي ، تجزيه و تحليل لازم به منظور شناخت و تبيين نقاط ضعف و قوت، تهديدها، فرصتها، نيازها و اولويت هاي بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري. 
 2- انجام بررسيهاي لازم بمنظور ارتقاء جايگاه بخش كشاورزي، توسعه روستاها و مناطق عشايري در اقتصاد استانی و برقراري روابط موزون با ساير بخش هاي اقتصادي استان.
3- انجام بررسي هاي لازم به منظور برآورد نياز استان به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي با همكاري و مشاركت معاونت هاي ذيربط.
4- تهيه و تنظيم اهداف، راهبردها و سياستهاي كلان بخش كشاورزي، توسعه روستايي و مناطق عشايري و صنايع روستايي وكشاورزي در چار چوب وظايف وزارتخانه و برنامه توسعه كشور با مشاركت و همكاري واحدهاي ذيربط.
5- طراحي و استقرار نظامهاي آماري، اطلاعاتي و اطلاع رساني پويا و متناسب با بهره گيري از فناوريهاي نوين اطلاعاتي  به منظور توليد، جمع آوري، طبقه بندي، پردازش، مبادله و بهنگام سازي آمار و اطلاعات مورد نياز در سطوح زير بخشهاي مختلف بخش كشاورزي و توسعه روستايي و مناطق عشايري.
6- طراحي و استقرار نظام برنامه ريزي راهبردي بخش كشاورزي و توسعه روستايي و عشايري و صنايع مربوطه و هدايت واحدهاي شهرستانی به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي منطقه اي.
 
7- تهيه و تدوين برنامه هاي منطقه اي باتوجه به محدوديت ها و ظرفيت هاي مناطق و اولويت هاي ملي و منطقه اي با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر اجراي برنامه ها.
 
8- برنامه¬ريزي و تدوين سياستهاي مناسب به منظور دستيابي به امنيت غذايي با همكاري ساير دستگاه هاو مراجع ذيربط و تحقق توسعه پايدار بخش كشاورزي و روستايي و مناطق عشايري.
9- انجام اقدامات لازم به منظور بهبود و بهسازي فرآيندهاي پيش¬بيني، تهيه، تلفيق، تصويب، ابلاغ، تخصيص و توزيع بودجه سازمان در سطوح مختلف.
10- انجام بررسيها و اتخاذ تمهيدات لازم بمنظور تدوين نظام تخصيص و توزيع منطقه اي منابع و اعتبارات و تسهيلات بهينه سازي آن.
11- سياستگذاري و پیگیری اجرای دستورالعمل هاي لازم در خصوص ايجاد اشتغال و كارآفريني در بخش كشاورزي با همكاري ساير معاونت ها و مؤ سسات و شركتهاي وابسته .
12- معرفی طرحهاي اشتغال زا و كارافريني با همكاري معاونت هاي ذيربط و مؤسسات و شركتهاي وابسته جهت ارايه به شوراي اشتغال و پيگيري تصويب و اجراء آن .
 13- ساماندهي بازار سرمايه و جذب و تشويق سرمايه گذاريهاي بخش كشاورزي.
14- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور جذب و هدايت اعتبارات و تسهيلات بانكي مورد نياز طرحها و برنامه¬هاي مصوب سازمان و حضور در مراجع ذيصلاح پولي و بانكي استان بمنظور توجيه و دفاع از آنهاو پيگيري ابلاغ اعتبارات و تسهيلات مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي آن .
15- برنامه ريزي لازم براي تنظيم بازار محصولات كشاورزي و تعيين قيمت تضميني بمنظور حمايت از توليد كنندگان بخش با همكاري و مشاركت واحدهاي ذيربط.
16- ابلاغ سياستها ، خط مشي ها ، ضوابط و مقررات اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به توليد كنندگان ، بهره برداران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش كشاورزي وصنايع روستايي و خدمات مرتبط .
17- اجراي سياستها و روشهاي حمايتي و بيمه اي بمنظور حمايت از توليد كنندگان، توليدات، تأسيسات و صنايع روستايي و تبديلي بخش كشاورزي و پيشنهاد يارانه هاي مورد نياز در راستاي اهداف توسعه صادرات و پرداخت خسارت به توليد كنندگان و بهره برداران خسارت ديده با هماهنگي و مشاركت واحدهاي ذيربط.
18 - انجام اقدامات لازم در جهت تقويت و توسعه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و روستايي با مشاركت توليد كنندگان در راستاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي.
19- تهيه ، تدوين و پيشنهاد سياست ها ، استراتزيها و برنامه هاي مورد نياز توسعه صادرات محصولات كشاورزي در چارچوب اهداف طرح جامع توسعه صادرات استان و پيگيري مصوبات ان در مراجع ذيربط و فراهم آوردن تسهيلات و امكانات و انجام هماهنگي ها و پيگيريهاي لازم براي توسعه صادرات محصولات و فراوردهاي كشاورزي و صنايع روستايي و خدمات فني و مهندسي مربوطه .
20- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظورهدايت و جذب بودجه هاي سنواتي طرحها و برنامه هاي مصوب وزارت و حضور درمراجع ذيصلاح به منظور توجيه و دفاع از آنها و پيگيري ابلاغ اعتبارات مورد نياز و نظارت بر اجراي آن .
21- پيگيري و ايجاد هماهنگي لازم درجهت توسعه همكاريهاي اقتصادي با ساير كشورها و توسعه صادرات محصولات كشاورزي .