اهداف و برنامه ها ›› معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي