مديريت و ادارات تابعه | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي