رئیس اداره آمار،فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه ›› معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نام و نام خانوادگي: عباس قربانی
محل کار: معاونت برنامه ریزی و اموراقتصادی
سمت: رئیس اداره آمار فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه
نشاني محل کار: اداره آمار فناوری و تجهیز شبکه
تلفن محل کار: 32254300- 
058داخلی244