رئیس اداره آمار،فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي