آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد سال زراعی 84-1383 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  32.54 KB
 اسفراين    حجم فايل:  19.86 KB
 بجنورد    حجم فايل:  20.72 KB
 جاجرم    حجم فايل:  18.81 KB
 شيروان    حجم فايل:  22.39 KB
 فاروج    حجم فايل:  19.45 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  23.86 KB