آمار سطح زیر کشت تولید و عملکردسال زراعی 85-1384 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  29.92 KB
 اسفراين    حجم فايل:  20.28 KB
 بجنورد    حجم فايل:  20.39 KB
 جاجرم    حجم فايل:  20.61 KB
 شيروان    حجم فايل:  23.5 KB
 فاروج    حجم فايل:  20.11 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  29.44 KB