آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد سال زراعی 86-1385 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  21.32 KB
 اسفراين    حجم فايل:  20.03 KB
 بجنورد    حجم فايل:  89.02 KB
 شيروان    حجم فايل:  89.76 KB
 فاروج    حجم فايل:  90.65 KB
 گرمه و جاجرم    حجم فايل:  19.14 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  20.95 KB