آمار سطح زیر کشت تولید و عملکردسال زراعی 87-1386 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  68.88 KB
 اسفراين    حجم فايل:  65.68 KB
 بجنورد    حجم فايل:  61.19 KB
 شيروان    حجم فايل:  59.17 KB
 فاروج    حجم فايل:  82.63 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  65.36 KB
 جاجرم و گرمه    حجم فايل:  65.29 KB