آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد سال زراعی 88-1387 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  68.73 KB
 اسفراين    حجم فايل:  63.82 KB
 بجنورد    حجم فايل:  61.15 KB
 شيروان    حجم فايل:  55.26 KB
 فاروج    حجم فايل:  85.87 KB
 گرمه    حجم فايل:  63.59 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  55.24 KB
 جاجرم    حجم فايل:  64.18 KB