آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد باغی سال 1384 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  48.42 KB
 اسفراين    حجم فايل:  52.62 KB
 بجنورد    حجم فايل:  54.1 KB
 جاجرم    حجم فايل:  40.46 KB
 راز و جرگلان    حجم فايل:  58.78 KB
 شيروان    حجم فايل:  49.71 KB
 فاروج    حجم فايل:  60.08 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  43.98 KB