آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد باغی سال 1386 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  43.68 KB
 اسفراين    حجم فايل:  52.02 KB
 جاجرم    حجم فايل:  55.75 KB
 بجنورد    حجم فايل:  49.88 KB
 راز و جرگلان    حجم فايل:  52.97 KB
 شيروان    حجم فايل:  47.42 KB
 فاروج    حجم فايل:  44.25 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  48.74 KB