آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد باغی سال 1386 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي