آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد باغی سال 1387 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي