آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد سال زراعی 89-1388 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  68.93 KB
 اسفراين    حجم فايل:  61.61 KB
 بجنورد    حجم فايل:  65.15 KB
 جاجرم    حجم فايل:  65.06 KB
 شيروان    حجم فايل:  62.88 KB
 فاروج    حجم فايل:  86.67 KB
 گرمه    حجم فايل:  60.99 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  62.16 KB