آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد سال زراعی 90-1389 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  70.5 KB
 اسفراين    حجم فايل:  66.27 KB
 بجنورد    حجم فايل:  64.31 KB
 جاجرم    حجم فايل:  64.34 KB
 شيروان    حجم فايل:  58.13 KB
 فاروج    حجم فايل:  82.97 KB
 گرمه    حجم فايل:  55.83 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  61.99 KB