جمعیت به واحد دامی ›› معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

  جمعیت دامی به واحد دامی سال84    حجم فايل:  18.21 KB
  جمعیت دامی به واحد دامی سال85    حجم فايل:  18.28 KB
  جمعیت دامی به واحد دامی سال86    حجم فايل:  18.31 KB
  جمعیت دامی به واحد دامی سال87    حجم فايل:  20.02 KB
  جمعیت دامی به واحد دامی سال88    حجم فايل:  18.88 KB
  جمعیت دامی به واحد دامی سال89    حجم فايل:  18.75 KB
  جمعیت دامی به واحد دامی سال90    حجم فايل:  18.86 KB
  جمعیت دامی به واحد دامی سال91    حجم فايل:  35.36 KB
 جمعيت دامي به واحد دامي سال 92    حجم فايل:  36.64 KB
 جمعيت دامي به واحد دامي سال 94    حجم فايل:  22.91 KB