جمعیت به واحد دامی | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي