سال 1392 ›› معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي