سال 1392 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي