محصولات زراعی | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 هندوانه    حجم فايل:  1349.99 KB
 آفتابگردان    حجم فايل:  3985.18 KB
 برنج    حجم فايل:  5765.96 KB
 پنبه    حجم فايل:  5136.29 KB
 پياز    حجم فايل:  5457.42 KB
 سويا    حجم فايل:  5750.35 KB
 گندم    حجم فايل:  5465.05 KB
 سيب زميني    حجم فايل:  6904.94 KB
 چغندرقند    حجم فايل:  7491.62 KB