آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر - آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي