جدول شناسایی اهم مواد مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی در قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور - جدول شناسایی اهم مواد مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی در قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي