آمار سطح زیرکشت، تولید و عملکرد سال زراعی91-1390 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  88.76 KB
 اسفراين    حجم فايل:  86.03 KB
 بجنورد    حجم فايل:  86.72 KB
 جاجرم    حجم فايل:  86.63 KB
 شيروان    حجم فايل:  85.71 KB
 گرمه    حجم فايل:  85.78 KB
 فاروج    حجم فايل:  86.55 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  87.46 KB