آمار سطح زیرکشت تولید و عملکرد سال زراعي 1392-1391 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  71.77 KB
 اسفراين    حجم فايل:  69.3 KB
 بجنورد    حجم فايل:  62.47 KB
 راز و جرگلان    حجم فايل:  60.02 KB
 جاجرم    حجم فايل:  64.9 KB
 شيروان    حجم فايل:  59.78 KB
 فاروج    حجم فايل:  59.94 KB
 گرمه    حجم فايل:  55.94 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  62.25 KB