آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد باغی سال 1392 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 مانه و سملقان    حجم فايل:  76.43 KB
 گرمه    حجم فايل:  82.83 KB
 شيروان    حجم فايل:  84.69 KB
 فاروج    حجم فايل:  85.95 KB
 راز و جرگلان    حجم فايل:  82.6 KB
 جاجرم    حجم فايل:  76.37 KB
 بجنورد    حجم فايل:  81.26 KB
 اسفراين    حجم فايل:  73.88 KB
 استان    حجم فايل:  71.91 KB