انتصاب آقای مهندس عبدی بعنوان مدیر امور برنامه و بودجه سازمان - انتصاب آقای مهندس عبدی بعنوان مدیر امور برنامه و بودجه سازمان | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب آقای مهندس عبدالله عبدی با موافقت ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و طی حکمی از سوی معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای مهندس علی بهنام فر- به عنوان مدیر امور برنامه  و بودجه استان منصوب گردیدند.