انتصاب آقای مهندس ملکی یه عنوان رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه - انتصاب آقای مهندس ملکی یه عنوان رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس  حسین ملکی با موافقت ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی و طی حکمی از سوی معاون محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای مهندس علی بهنام فر- به عنوان رئیس اداره آمار،فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه استان منصوب گردیدند.

 

 فایل ها

 انتصاب    حجم فايل:  417.82 KB