آمار سطح زیر کشت توليد و عملکرد سال زراعي1393-1392 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 خراسان شمالي    حجم فايل:  57.37 KB
 اسفراين    حجم فايل:  48.71 KB
 بجنورد    حجم فايل:  48.9 KB
 جاجرم    حجم فايل:  51.57 KB
 راز و جرگلان    حجم فايل:  46.9 KB
 شيروان    حجم فايل:  48.48 KB
 فاروج    حجم فايل:  49.25 KB
 گرمه    حجم فايل:  51.37 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  54.61 KB