آمار سطح زیرکشت تولید و عملکرد باغی سال1393 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي