آمار سطح زیر کشت توليد و عملکرد سال زراعي1394-1393 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استانی    حجم فايل:  59.36 KB
 گرمه    حجم فايل:  58.35 KB
 فاروج    حجم فايل:  58.03 KB
 شیروان    حجم فايل:  58.2 KB
 رازوجرگلان    حجم فايل:  57.71 KB
 جاجرم    حجم فايل:  58.59 KB
 بجنورد    حجم فايل:  58.72 KB
 اسفراین    حجم فايل:  58.39 KB