آمار سطح زیر کشت تولید و عملکرد باغی سال 1394 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 استان    حجم فايل:  36.27 KB
 اسفراین    حجم فايل:  32.45 KB
 بجنورد    حجم فايل:  34.15 KB
 رازو جرگلان    حجم فايل:  33.36 KB
 جاجرم    حجم فايل:  34.02 KB
 شیروان    حجم فايل:  33.53 KB
 فاروج    حجم فايل:  33.1 KB
 گرمه    حجم فايل:  33.41 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  33.68 KB