برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتار محصولات زراعی سال 1395-1394 | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 بجنورد    حجم فايل:  59.96 KB
 جاجرم    حجم فايل:  59.58 KB
 استان    حجم فايل:  32.51 KB
 اسفراین    حجم فايل:  60.33 KB
 راز و جرگلان    حجم فايل:  58.76 KB
 شیروان    حجم فايل:  59.52 KB
 فاروج    حجم فايل:  59.82 KB
 گرمه    حجم فايل:  59.91 KB
 مانه و سملقان    حجم فايل:  59.87 KB